special effects : Poladroid

004bis-pola  007-pola

008-pola  014-pola

024-pola  027-pola